Zoeken

Waar vind ik MWW?

Onze kantoren vind je in Middelburg en Vlissingen.  In Middelburg is MWW gevestigd in Park Veldzigt 35; in Vlissingen werken we vanuit het gebouw De Combinatie. Er is dagelijks een telefonisch spreekuur tussen 09:00 en 12:30 uur.

Waarvoor kan ik terecht bij MWW?

Je kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij diverse vragen en problemen. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt bij het op orde krijgen van je administratie, wanneer je schulden hebt of als er sprake is van ruzie of geweld. Hierbij staan jouw eigen wensen, keuzes en mogelijkheden centraal. We helpen je totdat je zelf weer verder kunt of de juiste ondersteuning hebt.

Wat kan ik verwachten van het eerste contact?

Tijdens het eerste contact luistert een maatschappelijk werker naar de vragen die je hebt. Samen met jou kijken we naar wat voor ondersteuning nodig is en waar je behoefte aan hebt. Vervolgens spreken we af hoe we dit gaan oppakken.

Heb ik een verwijzing nodig als ik hulp wil van MWW?

Nee, voor hulp door MWW is geen verwijzing nodig. Je kunt kosteloos contact met ons opnemen voor ondersteuning.

Waarvoor kan ik een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen?

Een cliëntondersteuner van MWW ondersteunt onder andere bij het aanvragen van betaalde zorg bij de gemeente. Of het verwoorden of toelichten van een bepaalde vraag die je hebt. Daarnaast bieden we ook ondersteuning wanneer je niet tevreden bent over de zorg die je ontvangt. Onze cliëntondersteuner is altijd objectief en denkt mee in jouw belang als cliënt.

Hoe kan ik bij MWW solliciteren?

Lijkt het je leuk om als maatschappelijk werker, cliëntondersteuner of sociaal raadsman/vrouw te werken bij MWW? Of wil je graag stage lopen? Dan kun je solliciteren via de website van Zorgstroom: www.werkenbijzorgstroom.nl.

Hoe dien ik een klacht in?

Hebben wij u niet naar tevredenheid geholpen of behandeld? Bespreek dit dan met uw hulpverlener of cliëntondersteuner. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het teammanagement van MWW. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgstroom of uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U stuurt een brief aan de Klachtencommissie Zorgstroom, Postbus 323, 4330 AH Middelburg. U krijgt een ontvangstbevestiging. De klachtencommissie onderzoekt eerst of er bemiddeld kan worden. Er volgt een zitting van de commissie waar u uw klacht mondeling kunt toelichten. De commissie zal binnen 4 tot 7 weken uitspraak doen. Bent u het niet eens hiermee, dan kunt u een civiel rechterlijke procedure opstarten.

Kan ik mijn dossier inzien?

U heeft het recht te weten welke gegevens er van u worden genoteerd en waarom. Daarmee heeft u het recht uw dossier in te zien of op te vragen. Als u vindt dat er foutieve gegevens in staan, kunt u dit ter discussie stellen. U kunt een verzoek tot inzage of opvragen van uw dossier per mail of schriftelijk indienen bij MWW. Wanneer u uw dossier opvraagt ontvangt u binnen 6 weken een uitnodiging om het schriftelijke dossier op te komen halen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Wat wordt er met mijn informatie gedaan?

De medewerker van MWW noteert jouw gegevens en informatie over de gesprekken in een dossier. Zo kunnen we beoordelen of onze werkwijze aansluit op jouw hulpvraag. Op deze manier is het ook mogelijk om een andere medewerker in te laten vallen, bijvoorbeeld bij ziekte. Daarnaast verstrekken we bepaalde informatie uit het dossier aan de gemeente. Hierbij gaat het om anonieme cijfers van alle cliënten samen. Er komen geen namen of adressen in voor.

Wilt u hier meer over weten?
U kunt dit lezen in ons privacyreglement.

Hoe gaat MWW om met privacy?

MWW werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat hoe we als organisatie om moeten gaan met jouw privacy, zoals informatie over jou in je dossier, toestemming, en klachten. We behandelen alle gesprekken die je met ons voert vertrouwelijk. Wanneer het belangrijk is om informatie te delen met anderen, bespreken wij dit eerst met jou. We delen alleen informatie zonder dat dit met jou besproken is wanneer dit in het belang is van jouw veiligheid of de veiligheid van de mensen om jou heen. In dat geval handelen we volgens de richtlijnen die zijn afgesproken in het Zeeuwse handelingskader gegevensdelen. Hierover lees je meer in ons privacyreglement.

Hoe werkt MWW aan kwaliteit?

Voor MWW is de kwaliteit van de hulp die we bieden erg belangrijk. Daarom volgen al onze medewerkers volgens de beroepscode voor maatschappelijk werker of cliëntondersteuner. Dit betekent dat zij werken volgens de richtlijnen voor hun beroep. Onze medewerkers houden hun deskundigheid op peil door het volgen van trainingen en cursussen. Daarnaast volgen zij intervisie en bespreken zij de inhoud van het werk met elkaar.

Welke hulpverleners heeft MWW in dienst?

Bij MWW werken maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners en sociaal raadslieden. Heb je een vraag over geldzaken, werk, relaties of opvoeden? Dan helpt onze maatschappelijk werker je graag. Wanneer het gaat om een juridische vraag, dan helpen onze sociaal raadslieden je verder. Een cliëntondersteuner van MWW kan jou ondersteunen in het contact met instanties, zoals de gemeente. Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Dan kun je terecht bij onze vrijwilligers van de Formulierenbrigade.

Wat is de verwijsindex?

Uw opgroeiende kind kan ondersteuning krijgen van meerdere professionals tegelijkertijd. Door een melding in de verwijsindex kunnen we zien welke organisaties bij uw kind(eren) betrokken zijn. Dit maakt het mogelijk om samen met deze organisaties te overleggen over wat de best mogelijke begeleiding is voor uw kind. Natuurlijk doen we dit niet voordat dit met u besproken is.

De verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij u en uw kind betrokken zijn, en wie de hulpverlener is. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum van uw kind, alsook de gegevens van de maatschappelijk werker of cliëntondersteuner. Wat er precies aan de hand is, of waarom een hulpverlener betrokken is, wordt niet in de verwijsindex vermeld.

Het werken met een verwijsindex is een verplichting die geldt voor alle gemeenten in Nederland en is opgenomen in de Jeugdwet. De verwijsindex is goed beveiligd, zoals dat hoort volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van uw gegevens. U kunt dit doen door een bericht te sturen aan:
MWW
Park Veldzigt 35
4336 DR  Middelburg

Wat zijn de kosten voor advies of ondersteuning vanuit MWW?

U kunt zonder kosten bij ons terecht.

Wie kan er advies of ondersteuning krijgen vanuit MWW?

Maatschappelijk Werk Walcheren is er voor alle inwoners van Walcheren.