Zoeken

Verwijsindex

De Verwijsindex Zeeland is een digitaal systeem waarin organisaties een signaal kunnen afgeven betrokken te zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Het werken met een verwijsindex is een verplichting die geldt voor alle gemeenten in Nederland en is opgenomen in de Jeugdwet. De wet op de jeugdzorg zegt hierover:

‘De verwijsindex heeft tot doel vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen meldingsbevoegden te bewerkstelligen, opdat zij jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kunnen verlenen om daadwerkelijk bedreigingen van de noodzakelijk condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te bewerkstelligen te voorkomen, te beperken en of weg te nemen. ‘

Dit betekent dat de VIR bedoeld is om bij aanvang van de hulp snel te kunnen zien, wie er nog meer betrokken is bij de jeugdige of bij de één van de andere kinderen in het gezinssysteem. MWW geeft alleen een signaal af bij jeugdigen, waarvan we vinden dat het belangrijk is om snel af te kunnen stemmen. Hierbij worden de meldcriteria vanuit de wet op de jeugdzorg toegepast. Bij afsluiting van het dossier wordt de melding afgesloten.

Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een email waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming.

Registratie in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook aan de jongere. Vanaf 16 jaar is kennisgeving alleen aan de jongere zelf verplicht (Wet op de Jeugdzorg; artikel 7.1.5.1). Verder is de AVG van toepassing en hebben betrokkenen daarom:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op verzet.

Waar vind ik MWW?

Onze kantoor vind je in Middelburg, in Park Veldzigt 35. Er is dagelijks een telefonisch spreekuur tussen 09:00 en 12:30 uur.

Waarvoor kan ik terecht bij MWW?

Je kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij diverse vragen en problemen. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt bij het op orde krijgen van je administratie, wanneer je schulden hebt of als er sprake is van ruzie of geweld. Hierbij staan jouw eigen wensen, keuzes en mogelijkheden centraal. We helpen je totdat je zelf weer verder kunt of de juiste ondersteuning hebt.

Wat kan ik verwachten van het eerste contact?

Tijdens het eerste contact luistert een maatschappelijk werker naar de vragen die je hebt. Samen met jou kijken we naar wat voor ondersteuning nodig is en waar je behoefte aan hebt. Vervolgens spreken we af hoe we dit gaan oppakken.

MWW en meedenkers

Vanuit de Wmo zijn gemeenten verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning te verzorgen. Bij gemeente Middelburg noemen we dit meedenkers. Een meedenker helpt je vragen en wensen helder te krijgen, helpt je gesprekken voor te bereiden, denkt mee over het maken van afspraken, geeft advies als je er niet uitkomt met een organisatie of verwijst je door naar passende hulp. Een meedenker voert onafhankelijke cliëntondersteuning uit. Deze ondersteuning is onafhankelijk en gratis. Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is in de wet vastgelegd. Zij zoeken de beste oplossing met je en voor je hulpvraag.

De keuze voor een vrijwillige of professionele meedenker is vrij. Ook kan je laten adviseren door de meedenker wat het beste past. Inwoners van de gemeente Middelburg kunnen voor een meedenker contact opnemen via 0118 – 44 88 44.

 

MWW en veiligheid

Bij huiselijk geweld is MWW de schakel voor verdere hulpverlening, ook na een huisverbod. Samen met politie en justitie hanteren we een preventieve, oplossingsgerichte aanpak. MWW neemt deel aan het jeugdinterventieteam (JIT) en werkt nauw samen met het Veiligheidshuis en Veilig Thuis.

MWW en jeugd

Onderwijs

Onze schoolmaatschappelijk werkers staan klaar voor leerlingen en docenten van alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op Walcheren. MWW zet zich in om zorgtrajecten in het onderwijs zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren.

Veilige Start

Om bij risicovolle situaties tijdens de zwangerschap vroegtijdig hulp te bieden, heeft MWW samen met het ADRZ Veilige Start Zeeland opgericht. Juist in situaties waarbij zich meerdere problemen voordoen is deze vroegtijdige hulpverlening van groot belang. Op donderdag 19 september presenteren onze medewerkers Veilige Start tijdens het symposium Grootstedelijke Perinatale Gezondheid anno 2019 in Rotterdam.

MWW en schulden

Steeds meer mensen hebben moeite om met hun inkomen rond te komen en bouwen hierdoor schulden op. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor integrale schuldhulpverlening voor de inwoners uit de gemeente. Schuldhulpverlening is gericht op preventie, inkomensverbetering, gedragsbeheersing en nazorg. MWW verleent deze hulp samen met onder andere Orionis Walcheren. Door samen te werken met verschillende partners helpen we onze cliënten door het geven van informatie en advies en het bieden van ondersteuning.

Moedige Mensen & Walcherse Dialoog

Moedige Mensen is een initiatief van Sociaal Werk Nederland en de Rabobank. Dit samenwerkingsproject richt zich op schuldhulpverlening en armoedeproblematiek. Moedige Mensen is uitgerold in vijftien arbeidsmarktregio’s door heel Nederland. Zo is in Zeeland de Walcherse Dialoog ontstaan. Samen met de Rabobank, Orionis, ViaZorg en verschillende gemeenten is MWW betrokken bij dit netwerk. De Walcherse Dialoog organiseert onder andere activiteiten en richt zich op werkgevers en schulden bij jongeren.

Methodieken

Bij MWW werken we in de eerste plaats altijd oplossingsgericht. Aan de hand van het ‘drie kolommen model’ brengen we zorgen, krachten en doelen in kaart. Met een zelfredzaamheidsmatrix beoordelen we vervolgens de mate van zelfredzaamheid van de cliënt. Bij complexe problematiek organiseren we een familienetwerkberaad. Hierbij komen alle betrokken partijen samen om een plan te maken om de situatie te verbeteren. Om de ondersteuningsbehoefte uitgebreid in kaart te brengen, nemen we een Support Intensity Scale (SIS) af. Bij autisme is er de mogelijkheid Brain Blocks in te zetten. Dit is een toolbox om met kinderen, jongeren en volwassen mensen met autisme en mensen in hun omgeving te kunnen praten over autisme.

Verbindingsgeneralisten

Onze maatschappelijk werkers zijn verbindingsgeneralisten. Zij weten dat het nodig is om bij de hulpverlening van cliënten in veel gevallen meerdere disciplines te betrekken. Daarom bieden we steeds vaker hulp in samenwerking met specialistische organisaties.

Integrale aanpak

Onze samenleving is complex. Dit is voor veel mensen de aanleiding waardoor zij het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. Juist die complexiteit vraagt om een integrale aanpak van de hulpverlening. De inzet van mensen en middelen van partijen rondom de cliënt is noodzakelijk om mensen te helpen.

Samenwerkingspartner

MWW is actief als samenwerkingspartner in allerlei leefdomeinen. Ons werk maakt deel uit van het werk van anderen. We kunnen in onze hulpverlening niet zonder samenwerking met ketenpartners en lokale voorzieningen. We maken daarom ook deel uit van diverse samenwerkingsinitiatieven of we haken aan bij initiatieven op het gebied van veiligheid, schuldhulpverlening of jongeren.

Netwerkorganisatie

MWW is een netwerkorganisatie. We streven ernaar om samen met onze partners hulp integraal aan te bieden. MWW heeft daarin vaak een ondersteunende, signalerende of controlerende rol.

Visie

We zijn ervan overtuigd dat een cliënt het best geholpen is wanneer maatschappelijke dienstverleners en zorg- en hulpverleners goed samenwerken. Zo geven we de cliënt de ruimte om zijn of haar sterke kanten te (her)vinden en in te zetten. Dit doen we waar mogelijk met het netwerk van de cliënt. MWW zet de eigen kracht van de cliënt, het netwerk en onze partners in en legt de juiste verbindingen. Wanneer er sprake is van chronische stress bij een cliënt, bijvoorbeeld ten gevolge van financiële problematiek, dan vinden we het belangrijk om geen stress toe te voegen in de hulpverlening. In plaats daarvan bieden we steunende interactie. Indien nodig kan tijdelijk de regie worden overgenomen.

MWW is samenwerking

MWW werkt nauw samen met andere Zeeuwse organisaties. Of het nu gaat om maatschappelijk werk, zorg en welzijn, organisaties in het jeugddomein of politie en justitie; MWW legt verbindingen. MWW heeft daarbij vaak een ondersteunende, signalerende of controlerende rol. Altijd vanuit het streven om samen met onze partners de juiste hulp te bieden.

Heb ik een verwijzing nodig als ik hulp wil van MWW?

Nee, voor hulp door MWW is geen verwijzing nodig. Je kunt kosteloos contact met ons opnemen voor ondersteuning.

Waarvoor kan ik een meedenker inschakelen?

Een meedenker helpt je vragen en wensen helder te krijgen, helpt je gesprekken voor te bereiden, denkt mee over het maken van afspraken, geeft advies als je er niet uitkomt met een organisatie of verwijst je door naar passende hulp.

Een meedenker voert onafhankelijke cliëntondersteuning uit. Deze ondersteuning is onafhankelijk en gratis. Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is in de wet vastgelegd. Zij zoeken de beste oplossing met je en voor je hulpvraag.

Inwoners van de gemeente Middelburg kunnen voor een meedenker contact opnemen met Maatschappelijk Werk Walcheren via telefoon 0118 – 44 88 44.

Hoe kan ik bij MWW solliciteren?

Lijkt het je leuk om als maatschappelijk werker, cliëntondersteuner of sociaal raadsman/vrouw te werken bij MWW? Of wil je graag stage lopen? Dan kun je solliciteren via de website van Zorgstroom: www.werkenbijzorgstroom.nl.

Hoe dien ik een klacht in?

Hebben wij u niet naar tevredenheid geholpen of behandeld? Bespreek dit dan met uw hulpverlener of cliëntondersteuner. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het teammanagement van MWW. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgstroom. De Raad van Bestuur zal uw klacht in behandeling nemen en een uitspraak doen. Bent u het niet eens hiermee, dan kunt u een civiel rechterlijke procedure opstarten.

Kan ik mijn dossier inzien?

U heeft het recht te weten welke gegevens er van u worden genoteerd en waarom. Daarmee heeft u het recht uw dossier in te zien of op te vragen. Als u vindt dat er foutieve gegevens in staan, kunt u dit ter discussie stellen. U kunt een verzoek tot inzage of opvragen van uw dossier per mail of schriftelijk indienen bij MWW. Wanneer u uw dossier opvraagt ontvangt u binnen 6 weken een uitnodiging om het schriftelijke dossier op te komen halen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Wat wordt er met mijn informatie gedaan?

De medewerker van MWW noteert jouw gegevens en informatie over de gesprekken in een dossier. Zo kunnen we beoordelen of onze werkwijze aansluit op jouw hulpvraag. Op deze manier is het ook mogelijk om een andere medewerker in te laten vallen, bijvoorbeeld bij ziekte. Daarnaast verstrekken we bepaalde informatie uit het dossier aan de gemeente. Hierbij gaat het om anonieme cijfers van alle cliënten samen. Er komen geen namen of adressen in voor.

Wilt u hier meer over weten?
U kunt dit lezen in ons privacyreglement.

Hoe gaat MWW om met privacy?

MWW werkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat hoe we als organisatie om moeten gaan met jouw privacy, zoals informatie over jou in je dossier, toestemming, en klachten. We behandelen alle gesprekken die je met ons voert vertrouwelijk. Wanneer het belangrijk is om informatie te delen met anderen, bespreken wij dit eerst met jou. We delen alleen informatie zonder dat dit met jou besproken is wanneer dit in het belang is van jouw veiligheid of de veiligheid van de mensen om jou heen. In dat geval handelen we volgens de richtlijnen die zijn afgesproken in het Zeeuwse handelingskader gegevensdelen. Hierover lees je meer in ons privacyreglement.

Hoe werkt MWW aan kwaliteit?

Voor MWW is de kwaliteit van de hulp die we bieden erg belangrijk. Daarom volgen al onze medewerkers volgens de beroepscode voor maatschappelijk werker of cliëntondersteuner. Dit betekent dat zij werken volgens de richtlijnen voor hun beroep. Onze medewerkers houden hun deskundigheid op peil door het volgen van trainingen en cursussen. Daarnaast volgen zij intervisie en bespreken zij de inhoud van het werk met elkaar.

Welke hulpverleners heeft MWW in dienst?

Bij MWW werken maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners en sociaal raadslieden. Heb je een vraag over geldzaken, werk, relaties of opvoeden? Dan helpt onze maatschappelijk werker je graag. Wanneer het gaat om een juridische vraag, dan helpen onze sociaal raadslieden je verder. Een cliëntondersteuner van MWW kan jou ondersteunen in het contact met instanties, zoals de gemeente. Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Dan kun je terecht bij onze vrijwilligers van de Formulierenbrigade.

Wat is de verwijsindex?

Uw opgroeiende kind kan ondersteuning krijgen van meerdere professionals tegelijkertijd. Door een melding in de verwijsindex kunnen we zien welke organisaties bij uw kind(eren) betrokken zijn. Dit maakt het mogelijk om samen met deze organisaties te overleggen over wat de best mogelijke begeleiding is voor uw kind. Natuurlijk doen we dit niet voordat dit met u besproken is.

De verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij u en uw kind betrokken zijn, en wie de hulpverlener is. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum van uw kind, alsook de gegevens van de maatschappelijk werker of cliëntondersteuner. Wat er precies aan de hand is, of waarom een hulpverlener betrokken is, wordt niet in de verwijsindex vermeld.

Het werken met een verwijsindex is een verplichting die geldt voor alle gemeenten in Nederland en is opgenomen in de Jeugdwet. De verwijsindex is goed beveiligd, zoals dat hoort volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van uw gegevens. U kunt dit doen door een bericht te sturen aan:
MWW
Park Veldzigt 35
4336 DR  Middelburg

Wat zijn de kosten voor advies of ondersteuning vanuit MWW?

U kunt zonder kosten bij ons terecht.

Wie kan er advies of ondersteuning krijgen vanuit MWW?

Maatschappelijk Werk Walcheren is er voor alle inwoners van gemeente Middelburg en Veere. Let op: sinds 1 januari 2023 verleent MWW geen hulp meer in Vlissingen. Voor nieuwe aanvragen kunt u terecht bij de gemeente Vlissingen.