Zoeken

De Verwijsindex Zeeland is een digitaal systeem waarin organisaties een signaal kunnen afgeven betrokken te zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Het werken met een verwijsindex is een verplichting die geldt voor alle gemeenten in Nederland en is opgenomen in de Jeugdwet. De wet op de jeugdzorg zegt hierover:

‘De verwijsindex heeft tot doel vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen meldingsbevoegden te bewerkstelligen, opdat zij jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kunnen verlenen om daadwerkelijk bedreigingen van de noodzakelijk condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te bewerkstelligen te voorkomen, te beperken en of weg te nemen. ‘

Dit betekent dat de VIR bedoeld is om bij aanvang van de hulp snel te kunnen zien, wie er nog meer betrokken is bij de jeugdige of bij de één van de andere kinderen in het gezinssysteem. MWW geeft alleen een signaal af bij jeugdigen, waarvan we vinden dat het belangrijk is om snel af te kunnen stemmen. Hierbij worden de meldcriteria vanuit de wet op de jeugdzorg toegepast. Bij afsluiting van het dossier wordt de melding afgesloten.

Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een email waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming.

Registratie in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook aan de jongere. Vanaf 16 jaar is kennisgeving alleen aan de jongere zelf verplicht (Wet op de Jeugdzorg; artikel 7.1.5.1). Verder is de AVG van toepassing en hebben betrokkenen daarom:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op verzet.