Zoeken

Welzijn Middelburg en Maatschappelijk Werk Walcheren gaan samen verder als Vizita

Nieuwsbericht woensdag 15 november 2023

Middelburg – Eerder maakten de partijen al bekend met elkaar samen te gaan werken, maar vanaf 1 januari 2024 zijn Welzijn Middelburg en Maatschappelijk werk Walcheren echt te vinden onder een nieuwe gezamenlijke organisatie met de naam Vizita. Beide partijen zijn verheugd dat de samenwerking nu vaste vormen aanneemt.

Vizita helpt met oog voor iedereen

“Oog voor iedereen” dat is de slogan van de nieuwe organisatie Vizita. Dankzij de gezamenlijke aanpak van de twee partijen wordt ook voor inwoners direct duidelijk bij welk loket zij zich kunnen melden met hulpvragen over bijvoorbeeld zorg, welzijn en financiële problemen. De organisatie behandelt thema’s van eenzaamheid tot gezondheid en nog vele onderwerpen daartussenin. De hulp die Vizita aanbiedt, is altijd kosteloos zodat hulp voor iedereen bereikbaar is.

Kennis maken met Vizita

De ruim 60 medewerkers van Welzijn Middelburg en Maatschappelijk werk Walcheren gaan mee naar de nieuwe organisatie. Iedereen kan op verschillende manieren kennis maken met Vizita. Benieuwd waar kennis gemaakt kan worden? Vanaf 1 januari is dit op de website van Vizita te vinden.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eén sociaal team voor Middelburg

Nieuwsbericht woensdag 12 oktober 2022

De gemeente Middelburg, Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) en Welzijn Middelburg (WM) werken intensief samen aan de vorming van een sociaal team Middelburg. Het sociaal team moet een laagdrempelige en toegankelijke plek zijn waar inwoners terecht kunnen met hun ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld over zorg en welzijn, gezondheid, opvoeden en opgroeien, inkomen of schulden.

Inzet op preventie en vroeg signalering

Door in te zetten op preventie en vroeg signalering moet worden voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden. Eén sociaal team voor Middelburgers, dat online, telefonisch en fysiek op één of meerdere locaties in de stad bereikbaar is. Door een uitwisseling van informatie, kennis en ervaring kan op een efficiënte manier worden samengewerkt, wat de dienstverlening ten goede komt.

Belangrijke stappen

Een flinke uitdaging waarvoor Welzijn Middelburg en Maatschappelijk Werk Walcheren binnenkort een aantal belangrijke stappen zetten. Per 1 januari 2023 is het voorgenomen besluit om de Middelburgse teams van beide organisaties samen te voegen en aan te sturen vanuit één punt. Ook gaan de teams vanaf 1 januari aanstaande gezamenlijk werken vanuit de beschikbare locaties.
Om dit mogelijk te maken, tekenen Welzijn Middelburg en Maatschappelijk Werk Walcheren binnenkort een samenwerkingsovereenkomst. De intentie is om in 2023 deze samenwerking verder uit te bouwen en per 1 januari 2024 samen een nieuwe organisatie te vormen.

Nieuwsbericht in de PZC.

Gratis voorzieningen

(School)maatschappelijk werk, Sociaal raadsliedenwerk, cliëntondersteuning en de Formulierenbrigade zijn vormen van toegankelijke voorzieningen waar de inwoners van Walcheren gratis gebruik van kunnen maken. Met cliëntondersteuning richten wij ons in het bijzonder op mensen met een beperking.

Zorgstroom

MWW is een divisie van Zorgstroom, een organisatie voor zorg- en dienstverlening op Walcheren.

Leer Maatschappelijk Werk Walcheren kennen

MWW is samenwerking

MWW werkt nauw samen met andere Zeeuwse organisaties. Of het nu gaat om maatschappelijk werk, zorg en welzijn, organisaties in het jeugddomein of politie en justitie; MWW legt verbindingen. MWW heeft daarbij vaak een ondersteunende, signalerende of controlerende rol. Altijd vanuit het streven om samen met onze partners de juiste hulp te bieden.

Visie

We zijn ervan overtuigd dat een cliënt het best geholpen is wanneer maatschappelijke dienstverleners en zorg- en hulpverleners goed samenwerken. Zo geven we de cliënt de ruimte om zijn of haar sterke kanten te (her)vinden en in te zetten. Dit doen we waar mogelijk met het netwerk van de cliënt. MWW zet de eigen kracht van de cliënt, het netwerk en onze partners in en legt de juiste verbindingen. Wanneer er sprake is van chronische stress bij een cliënt, bijvoorbeeld ten gevolge van financiële problematiek, dan vinden we het belangrijk om geen stress toe te voegen in de hulpverlening. In plaats daarvan bieden we steunende interactie. Indien nodig kan tijdelijk de regie worden overgenomen.

Netwerkorganisatie

MWW is een netwerkorganisatie. We streven ernaar om samen met onze partners hulp integraal aan te bieden. MWW heeft daarin vaak een ondersteunende, signalerende of controlerende rol.

Integrale aanpak

Onze samenleving is complex. Dit is voor veel mensen de aanleiding waardoor zij het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. Juist die complexiteit vraagt om een integrale aanpak van de hulpverlening. De inzet van mensen en middelen van partijen rondom de cliënt is noodzakelijk om mensen te helpen.

Samenwerkingspartner

MWW is actief als samenwerkingspartner in allerlei leefdomeinen. Ons werk maakt deel uit van het werk van anderen. We kunnen in onze hulpverlening niet zonder samenwerking met ketenpartners en lokale voorzieningen. We maken daarom ook deel uit van diverse samenwerkingsinitiatieven of we haken aan bij initiatieven op het gebied van veiligheid, schuldhulpverlening of jongeren.

Verbindingsgeneralisten

Onze maatschappelijk werkers zijn verbindingsgeneralisten. Zij weten dat het nodig is om bij de hulpverlening van cliënten in veel gevallen meerdere disciplines te betrekken. Daarom bieden we steeds vaker hulp in samenwerking met specialistische organisaties.

Methodieken

Bij MWW werken we in de eerste plaats altijd oplossingsgericht. Aan de hand van het ‘drie kolommen model’ brengen we zorgen, krachten en doelen in kaart. Met een zelfredzaamheidsmatrix beoordelen we vervolgens de mate van zelfredzaamheid van de cliënt. Bij complexe problematiek organiseren we een familienetwerkberaad. Hierbij komen alle betrokken partijen samen om een plan te maken om de situatie te verbeteren. Om de ondersteuningsbehoefte uitgebreid in kaart te brengen, nemen we een Support Intensity Scale (SIS) af. Bij autisme is er de mogelijkheid Brain Blocks in te zetten. Dit is een toolbox om met kinderen, jongeren en volwassen mensen met autisme en mensen in hun omgeving te kunnen praten over autisme.

MWW en schulden

Steeds meer mensen hebben moeite om met hun inkomen rond te komen en bouwen hierdoor schulden op. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor integrale schuldhulpverlening voor de inwoners uit de gemeente. Schuldhulpverlening is gericht op preventie, inkomensverbetering, gedragsbeheersing en nazorg. MWW verleent deze hulp samen met onder andere Orionis Walcheren. Door samen te werken met verschillende partners helpen we onze cliënten door het geven van informatie en advies en het bieden van ondersteuning.

Moedige Mensen & Walcherse Dialoog

Moedige Mensen is een initiatief van Sociaal Werk Nederland en de Rabobank. Dit samenwerkingsproject richt zich op schuldhulpverlening en armoedeproblematiek. Moedige Mensen is uitgerold in vijftien arbeidsmarktregio’s door heel Nederland. Zo is in Zeeland de Walcherse Dialoog ontstaan. Samen met de Rabobank, Orionis, ViaZorg en verschillende gemeenten is MWW betrokken bij dit netwerk. De Walcherse Dialoog organiseert onder andere activiteiten en richt zich op werkgevers en schulden bij jongeren.

MWW en jeugd

Onderwijs

Onze schoolmaatschappelijk werkers staan klaar voor leerlingen en docenten van alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op Walcheren. MWW zet zich in om zorgtrajecten in het onderwijs zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren.

Veilige Start

Om bij risicovolle situaties tijdens de zwangerschap vroegtijdig hulp te bieden, heeft MWW samen met het ADRZ Veilige Start Zeeland opgericht. Juist in situaties waarbij zich meerdere problemen voordoen is deze vroegtijdige hulpverlening van groot belang. Op donderdag 19 september presenteren onze medewerkers Veilige Start tijdens het symposium Grootstedelijke Perinatale Gezondheid anno 2019 in Rotterdam.

MWW en veiligheid

Bij huiselijk geweld is MWW de schakel voor verdere hulpverlening, ook na een huisverbod. Samen met politie en justitie hanteren we een preventieve, oplossingsgerichte aanpak. MWW neemt deel aan het jeugdinterventieteam (JIT) en werkt nauw samen met het Veiligheidshuis en Veilig Thuis.

MWW en meedenkers

Vanuit de Wmo zijn gemeenten verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning te verzorgen. Bij gemeente Middelburg noemen we dit meedenkers. Een meedenker helpt je vragen en wensen helder te krijgen, helpt je gesprekken voor te bereiden, denkt mee over het maken van afspraken, geeft advies als je er niet uitkomt met een organisatie of verwijst je door naar passende hulp. Een meedenker voert onafhankelijke cliëntondersteuning uit. Deze ondersteuning is onafhankelijk en gratis. Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is in de wet vastgelegd. Zij zoeken de beste oplossing met je en voor je hulpvraag.

De keuze voor een vrijwillige of professionele meedenker is vrij. Ook kan je laten adviseren door de meedenker wat het beste past. Inwoners van de gemeente Middelburg kunnen voor een meedenker contact opnemen via 0118 – 44 88 44.

 

Verwijsindex

De Verwijsindex Zeeland is een digitaal systeem waarin organisaties een signaal kunnen afgeven betrokken te zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Het werken met een verwijsindex is een verplichting die geldt voor alle gemeenten in Nederland en is opgenomen in de Jeugdwet. De wet op de jeugdzorg zegt hierover:

‘De verwijsindex heeft tot doel vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen meldingsbevoegden te bewerkstelligen, opdat zij jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kunnen verlenen om daadwerkelijk bedreigingen van de noodzakelijk condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te bewerkstelligen te voorkomen, te beperken en of weg te nemen. ‘

Dit betekent dat de VIR bedoeld is om bij aanvang van de hulp snel te kunnen zien, wie er nog meer betrokken is bij de jeugdige of bij de één van de andere kinderen in het gezinssysteem. MWW geeft alleen een signaal af bij jeugdigen, waarvan we vinden dat het belangrijk is om snel af te kunnen stemmen. Hierbij worden de meldcriteria vanuit de wet op de jeugdzorg toegepast. Bij afsluiting van het dossier wordt de melding afgesloten.

Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een email waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming.

Registratie in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook aan de jongere. Vanaf 16 jaar is kennisgeving alleen aan de jongere zelf verplicht (Wet op de Jeugdzorg; artikel 7.1.5.1). Verder is de AVG van toepassing en hebben betrokkenen daarom:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op verzet.
Liever iemand spreken?
Bel: 0118 - 448 844
Of laat je terugbellen door ons. Wij helpen je graag verder.
Bel mij
Ons kantoor vind je in Middelburg.
Bezoek enkel op afspraak via 0118 - 44 88 44.
Openingsuren